Thực hiện Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thời gian qua UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực triển khai quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị… nhờ đó công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị từng bước đi vào nề nếp, tỷ lệ công trình xây dựng không phép, sai phép giảm dần qua các năm, nhiều công trình xây dựng mới, hiện đại tạo được điểm nhấn và góp phần tạo lập được không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, diện mạo đô thị ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Thực hiện Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thời gian qua UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực triển khai quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị… nhờ đó công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị từng bước đi vào nề nếp, tỷ lệ công trình xây dựng không phép, sai phép giảm dần qua các năm, nhiều công trình xây dựng mới, hiện đại tạo được điểm nhấn và góp phần tạo lập được không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, diện mạo đô thị ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị hiện nay vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhiều khu vực đô thị còn thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị… dẫn đến lúng túng trong thực hiện cấp phép xây dựng. Đặc biệt đã có những công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép được cấp, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến trúc đô thị và gây bức xúc trong dư luận.     
          Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan đô thị theo đúng quy hoạch đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các phòng ban chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:     
Tập trung nguồn lực và đẩy mạnh lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị… làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng đô thị.       
Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, việc cấp phép xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ theo quy định hiện hành. Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác quản lý trật tực xây dựng trên địa bàn, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp giấy phép xây dựng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật./.        

Đặng Duy Điền Hải - Phòng Thanh tra

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 229.926
Online: 50