PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 6)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số 63  /QĐ-SXD ngày 05  tháng 8  năm 2014

II. Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Hà

1

Công ty TNHH Hoàng Ngân Hà Tĩnh

 

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hoàng Ngân Hà Tĩnh

- Địa chỉ: xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0977786999;          số fax:     

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001421870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 28 tháng 02 năm 2011

- Giám đốc: Trần Văn Hoàng

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân qua đào tạo: 21 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 03 người: 02 kỹ sư giao thông; 01 kỹ sư thủy lợi.

- Cán bộ kỹ thuật: 03 người: kỹ sư thủy lợi: 01; kỹ sư xây dựng: 01; cao đẳng giao thông: 01.

- Công nhân qua đào tạo: 15 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê thực hiện công việc

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2013: 5.100.000.000 đồng

- Doanh thu năm 2013: 5.765.000.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dân dụng và công nghiệp cấp  III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật giao thông cấp III, cấp  IV đến 7 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi.

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật  thủy lợi cấp  IV đến 7 tỷ đồng.

2

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phú Vinh (Bổ sung năng lực đợt 1)

 

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phú Vinh

- Địa chỉ: Tổ 9 thị trấn Thạch Hà huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0393849106;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001657851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 11 tháng  12 năm 2012

- Giám đốc: Vũ Như Thành

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, kiến trúc sư, cao đẳng, trung cấp: 13 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 10 người: 02 kỹ sư khảo sát; 01 kỹ sư xây dựng; 01 kỹ sư đô thị; 02 kỹ sư điện; 02 kỹ sư thủy lợi, 01 kỹ sư giao thông; 01 kiến trúc sư. Trong đó 06 chứng chỉ thiết kế; 03 chứng chỉ giám sát; 02 chứng chỉ khảo sát.

- Các cán bộ tham gia khác: 03 người: 02 kỹ sư điện; 01 kỹ sư địa chất; 01 kỹ sư xây dựng

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2012: 4.155.141.000 đồng

- Doanh thu năm 2012: 86.230.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

1. Lĩnh vực khảo sát xây dựng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực khảo sát thiết kế công trình xây dựng. Phạm vi hoạt động: Được khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng cấp III, cấp IV.

2. Lĩnh vực tư vấn thiết kế.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế đồ án quy hoạch chi tiết dưới 5ha, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế , thẩm tra công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng lĩnh vực thiết kế , thẩm tra công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế , thẩm tra lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thủy lợi  cấp IV dưới 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng lĩnh vực thiết kế , thẩm tra công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế , thẩm tra lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp III  cấp IV dưới 5 tỷ đồng.

3. Lĩnh vực tư vấn giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng lĩnh vực giám sát công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật giao thông cấp III  cấp IV dưới 5 tỷ đồng.

4. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp cấp III, IV dưới 7 tỷ đồng.

3

Công ty TNHH xây dựng & thương mại Ân Nghĩa

 

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH xây dựng & thương mại Ân Nghĩa

- Địa chỉ: xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- Số điện thoại: 0393845068;          số fax:     

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 2802000597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 22 tháng 02 năm 2010

- Giám đốc: Nguyễn Lụa

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân qua đào tạo: 14 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 02 người: kỹ sư giao thông: 01; kỹ sư thủy lợi: 01.

- Cán bộ kỹ thuật: 02 người: 01 kỹ sư vật liệu; 01 kỹ sư xây dựng.

- Công nhân qua đào tạo: 10 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2013: 10.741.300.000 đồng

- Doanh thu năm 2013: 14.460.435.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dân dụng và công nghiệp cấp  III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công  giao thông cấp III, cấp  IV đến 5 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật  thủy lợi cấp  IV đến 5 tỷ đồng.

4

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 585

 

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 585

- Địa chỉ: Khối 12 Thị trấn Thạch Hà huyện Thạch Hà

- Số điện thoại: 0912838687;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy phép kinh doanh: Số 3001658492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp ngày 13 tháng 12 năm 2012

- Giám đốc: Nguyễn Phi Tùng.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng , trung cấp: 04 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 04 người: Kỹ sư giao thông: 01; kỹ sư xây dựng: 02; trung cấp giao thông: 01. Trong đó: chứng chỉ thiết kế: 02; chứng chỉ giám sát: 03; chứng chỉ khảo sát: 01; chứng chỉ định giá xây dựng: 01.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2013: 1.892.201.000 đồng

- Doanh thu năm 2013: 1.333.025.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực khảo sát xây dựng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực khảo sát xây dựng. Phạm vi hoạt động: Được khảo sát địa hình các công trình xây dựng cấp III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình xây dựng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế, thẩm tra công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế, thẩm tra công trình giao thông cấp III, cấp IV.

3.3. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật giao thông cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi cấp IV.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 229.928
Online: 62