Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Điện Biên

:

Faq: VNREP - Thổ địa tư vấn bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam

Title

VNREP - Thổ địa tư vấn bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam

HoVaTen

VNREP

DiaChi

 

CMT

 

SoDienThoai

0933186123

Email

 

NoiDung

VNREP là hệ thống phân tích dự án nghỉ dưỡng Việt Nam thuộc SaleReal . Tất tần tật các thị trường nghỉ dưỡng và dự án nghỉ dưỡng được bóc tách tại VNREP.
Địa chỉ: 3 Đ. Số 11, Khu đô thị An Phú An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000
Phone: 0933186123
Website: https://vnrep.com/

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Hạ tầng kỹ thuật

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

7/15/2021 8:28 PM

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 7/15/2021 8:28 PM by System Account
Last modified at 7/15/2021 8:28 PM by System Account