1. GIÁM ĐỐC:  BS Đoàn Ngọc Hùng

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Phân công nhiệm vụ:

 - Trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của đơn vị, thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế Điện Biên về các quyết định của mình.

- Chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị thông qua chương trình công tác, kế hoạch, lịch làm việc. Chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Phó giám đốc, các Trưởng khoa phòng trong đơn vị, là người chịu trách nhiệm cuối cùng về các quyết định giải quyết công việc của các Phó giám đốc trong phạm vi công việc được phân công, uỷ quyền.

- Ngoài những công việc chỉ đạo chung, Giám đốc trực tiếp giải quyết các công việc, lĩnh vực sau:

+ Công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ nội bộ;

+ Công tác kế hoạch, tài chính;

+ Lĩnh vực Xét nghiệm;

+ Công tác thanh tra kiểm tra;

+ Hoạt động đối nội, đối ngoại;

- Sinh hoạt tại phòng Kế hoạch Tài chính; Trực tiếp lãnh đạo và phụ trách các khoa phòng: Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức Hành chính, Khoa Xét nghiệm.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác Y tế dự phòng các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế giao.

Điện thoại 02303827465

Email: hungytdb@gmail.com

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC:  BS Lê Trọng Cảnh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp giải quyết các công việc, lĩnh vực sau:

+ Công tác phòng chống dịch bệnh;

+ Công tác tiêm chủng; phòng chống sốt xuất huyết;

+ Công tác kiểm dịch Y tế;

+ Công tác phòng chống bão lũ thảm hoạ thiên tai; kết hợp Quân dân y;

+ Công tác thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành;

+ Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ có liên quan;

+ Công tác đời sống cán bộ công chức.

- Chủ tịch Hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản; Hội đồng thuốc điều trị.

- Sinh hoạt tại Khoa KSBTN&VXSP;

- Trực tiếp phụ trách các khoa: Khoa KSBTN&VXSP, Khoa Kiểm dịch Y tế. - Phụ trách công tác giúp xã đặc biệt khó khăn, xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác Y tế dự phòng các huyện: Mường Nhé, Mường Chà, thị xã Mường Lay.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Điện thoại 02302211733

Email: canhdienbien@yahoo.com.vn

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC:  BS Vũ Đức Long

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp giải quyết các công việc, lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực Hành động quốc gia dinh dưỡng, dinh dưỡng cộng đồng, VSATTP;

+ Lĩnh vực phòng chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ;

+ Lĩnh vực Sức khoẻ môi trường và y tế trường học; làng văn hóa sức khỏe;

+ Lĩnh vực Y tế lao động và bệnh nghề nghiệp; phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn.

+ Công tác thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành;

+ Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ có liên quan;

- Phụ trách công tác Đoàn thể; các hoạt động phong trào.

- Sinh hoạt tại Khoa SKCĐ;

- Trực tiếp phụ trách các khoa: Khoa SKCĐ, khoa SKNN, Khoa ATVSTP - Dinh dưỡng.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác Y tế dự phòng các huyện: Điện Biên Đông, Điện Biên, thành phố Điện Biên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Điện thoại 02303828835

Email: longvsmt@gmail.com

°
 Liên kết website
Thống kê: 243.357
Online: 37